Mentujen sukuseura ry:n säännöt 

Viurilassa perustettu sukuseura on rekisteröity ja seuran säännöt on hyväksytty elokuussa2006.

1. §  YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Mentujen sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Halikon kunta ja toiminta-alue koko Suomi.

Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.

2. §  TARKOITUS JA TOIMINTA

Sukuseuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, selvittää sen historiaa ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii      

            - järjestämään sukukokouksia, retkiä sekä muuta vastaavaa toimintaa

            - keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta ja saattamaan sitä
               jäsenten tietoon        
            - harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
            - pitämään luetteloa suvun jäsenistä

Toimintansa tueksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta sekä järjestää asianmukaisella luvalla varainkeräyksiä ja arpajaisia.

3. §  JÄSENET

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avio- tai avoliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hakemuksesta sukuseuran hallitus.

4. §  JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta sukuseuran kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. §  LIITYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksustakorkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.Jäsenmaksun suuruus ei saa muodostua kenellekään esteeksi sukuseuraan liittymiseksi.
Sukuseuran jäsenen alle 18- vuotiaat lapset voivat liittyä sukuseuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti  ansioitunut sukuseuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenluetteloa ylläpitää sen hallitus

6. §  HALLITUS

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

7. §  SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. §  TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kaksi kuukautta tilikauden päättymisestä. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme kuukautta tilikauden päättymisestä.

9. §  SUKUSEURAN KOKOUKSET

Sukuseuran vuosikokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti- syyskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun sukuseuran kokous niinpäättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Sukuseuran kokouksissa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Sukuseuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

10. §  SUKUSEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se Rautulaisten lehdessä.

11. §  VUOSIKOKOUS

Sukuseuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                        1.  Kokouksen avaus

                        2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan

                             tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

                        3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                        4.  Hyväksytään kokouksen esityslista

                        5.  Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomus ja tilintarkastajan 

                            lausunto vuosikokoustenten väliseltä ajalta.                              

                        6.  Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden

                             myöntämistä hallitukselletukselle ja muille vastuuvelvollisille

                        7.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 

                             liittymisja jäsenmaksun suuruus

                        8.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet

                        9.  Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

                      10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukuseuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää ko-kouskutsuun.

12. §  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä sukuseuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään sukuseuran varat sukuseuran kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.